شرکت کیمیا نساجین با ۳۰ سال تجربه در حوزه سنگشویی پارچه جین آماده ارائه خدمات در حوزه های تولید و تامین مواد اولیه سنگشویی، راه اندازی خط سنگشویی و واردات محصول و دستگاه از ترکیه به ارائه خدمات میپردازد.

فهرست
خدمات سنگشویی تنها به صورت عمده ارائه میشود